Aeroclubul României cu sediul in Bucureşti, bd. Lascar Catargiu nr. 54 sector 1, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante în data de 15.02.2017, ora 10.00 proba scrisă, respectiv în data de 21.02.2017, ora 10.00 interviu.
Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data 08.02.2017, ora 12.00.
Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0372.705.952 – persoana de contact Călin Cristiana.
 
Candidaţii trebuie să îndeplinesca condiţiile specifice pentru postul scos la concurs astfel:

Inginer aviaţie debutant – Biroul Managementul Calităţii şi Mediu – 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospaţială
• Inginer aviaţie debutant – Serviciul Continuitatea Navigabilităţii – 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospaţială
• Inginer aviaţie debutant – Compartiment Tehnic – 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospaţială
• Inginer aviaţie debutant – Serviciul Comercial şi Achiziţii Publice – 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de inginerie aerospaţială
• Inginer debutant – Compartiment infrastructură 1 post
– Studii superioare tehnice – Facultatea de construcţii şi instalaţii

B I B L I O G R A F I E

Bibliografie generală pentru toate posturile
• H.G. nr. 567/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României
• Legea nr. 53/2003 – republicată – Codul Muncii
• Regulamentul Intern al Aeroclubului României
 
• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aeroclubului României – ediţia 2016
• Codul de Conduită al Aeroclubului României
• Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
• Norme de Tehnică a Securităţii Muncii şi de Protecţie împotriva Incendiilor cu specific în Aviaţia Sportivă


Bibliografie de specialitate pentru postul inginer aviaţie debutant Biroul MCM
 • Convenţia de la Chicago şi cele 19 anexe
• OG nr.29/1997 republicată, privind Codul Aerian al României
 
• Regulamentul EC 1321/2014 Part M/G la ediţia şi revizia în vigoare
• Regulamentul EC 1321/2014 Part M/F la ediţia şi revizia în vigoare
• Manualele Organizaţiei de întreţinere MOE-M/F-AR şi MOE-AZAC-AR
• Manualele Continuităţii Navigabilităţii CAME-AR
• Manualul de Operaţiuni zbor MO-AR
• Manualul Sistemului de Management al Siguranţei

Bibliografie de specialitate pentru postul inginer aviaţie debutant Serviciul Continuitatea Navigabilităţii
• Regulamentul (EC) 1321/2014, anexa 1, Part M
• Regulamentul (EC) 1321/2014, Anexa 3, Part 66
• RACR – LPTA
 
• RACR – AZAC / Ordin nr. 1268/2009

Bibliografie de specialitate pentru postul inginer aviaţie debutant Compartiment Tehnic
• Regulamentul (EC) 1321/2014, anexa 1, Part M
• Regulamentul (EC) 1321/2014, Anexa 3, Part 66
• RACR – LPTA Ed. 2/2008
• RACR – AZAC
• Manualele organizaţiei de întreţinere MOE-M/F-AR şi MOE-AZAC-AR

Bibliografie de specialitate pentru postul inginer aviaţie debutant Serviciul Comercial şi Achiziţii Publice 
 • Manualele organizaţiei de întreţinere MOE-M/F-AR şi MOE-AZAC-AR
• Legea nr. 98/2016 privind achiziţile publice
• HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţiei publică/acordului-cadru din Legea 98/2016

Bibliografie de specialitate pentru postul de inginer debutant – Compartimentul Infrastructură 
• HOTĂRÂRE nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii
• Legea nr.10 /18.01.1995 actualizată, privind calitatea în construcţii.
• Legea nr.50/1991 actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
• H.G nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
– 26.01 – 08.02.2017 – depunere dosare înscriere concurs (ora 12,00)
– 09.02.2017 – selecţie dosare şi afisare rezultat
– 10.02.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare;
– 13.02.2017 – soluţionare contestaţii selecţie dosare şi afişare
– 15.02.2017 – proba scrisă – ora 10.00
– 16.02.2017 – afişare rezultate proba scrisă
 
– 17.02.2017 – depunere contestaţii proba scrisă
 
– 20.02.2017 – soluţionare contestaţii probă scrisă şi afişare
– 21.02.2017 – interviu începând cu ora 10,00
– 22.02.2017 – afişare rezultate interviu
 
– 23.02.2017 – depunere contestaţii interviu;
24.02.2017 – soluţionare contestaţii interviu şi afişare rezultate finale

Informaţii privind înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor
• Candidaţii trebuie să îndeplinescă condiţiile minime de vechime în specialitate necesare exercitării funcţiei.
• În termen de 10 zile de la publicarea anunţului, respectiv până în data de 08.02.2017 ora 12.00, candidaţii depun dosarul de concurs care va conţine obligatoriu:
a) Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către Serviciul Resurse Umane al Aeroclubului României)
b) Copia actului de identitate
c) Copia diplomei de studii şi a altor acte care atestă efectuarea specializării
d) Curriculum Vitae
e) Cazierul judiciar
f) Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie sau de către unităţi sanitare abilitate şi care să conţină în clar, data, numele emitentului şi calitatea acestuia – în format standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice

Actele prevăzute la pct 2 lit.b)-c) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

0 Comentarii

Conferința EASN Salonic 8-11 oct 2024

A 14-a Conferință European Aeronautical Sciences Network se va desfășura la Salonic, Grecia, între 8-11 octombrie 2024. Conferința anuală EASN a devenit cel mai imprtant eveniment de acest tip în domeniul aerospațial din Europa, lucrările prezentate având mai multe...

Malaysian 370 – După 10 ani

Vă interesează cazul MH370? Care sunt scenariile MH370 și care sunt probabilitățile lor? Ce putem face pentru evitarea pe viitor a unor cazuri similare? Ce lecții poate învăța comunitatea aviației din acest caz? Vă invit la un webinar despre Malaysian 370 pe 27 martie...

Primul AIP Digital al României

Primul AIP Digital al României de Octavian Thor Pleter De curând am găsit și am scanat niște documente vechi, din 1991-1992, care mi-au adus aminte de primele reușite profesionale. Când am absolvit Facultatea de Aeronave în 1986, îmi descoperisem talentul pentru...

NASA Space Apps Challenge România

S-au deschis înscrierile pentru NASA Space Apps Challenge România, cel mai mare hackathon internațional!   Ești pasionat de spațiu, știință și vrei să schimbi lumea? Te invităm să te înscrii la NASA Space Apps Challenge România, cel mai mare hackathon internațional. 📍...

Oportunitate profesională pentru inginerii aerospațiali

𝗢𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲! Daca sunteti absolventi de aeronautica si doriti sa lucrati intr-un mediu international, 𝗔𝗸𝗸𝗼𝗱𝗶𝘀 𝗙𝗿𝗮𝗻𝘁𝗮 are cateva propuneri pentru voi! Angajam juniori si experti dornici sa lucreze pentru marile companii aero. Pozitiile disponibile sunt in Toulouse, pe...

Concurs internațional UAV

Un prim concurs internațional major de UAV-uri se va desfășura la Universitatea Politehnica din București în acest an. Se pot înscrie echipe de studenți din toate universitățile care compun alianța EELISA. Calendarul concursului și alte informații se pot obține de la...

Conferința EASN Salerno 5-8 sep 2023

A 13-a Conferință European Aeronautical Sciences Network se va desfășura la Salerno, Italia, între 5-8 septembrie 2023. Conferința anuală EASN a devenit cel mai imprtant eveniment de acest tip în domeniul aerospațial din Europa, lucrările prezentate având mai multe...

Concursuri AIAS

AUTORITATEA DE INVESTIGAȚII ȘI ANALIZĂ PENTRU SIGURANȚA AVIAȚIEI CIVILE (AIAS) scoate la concurs posturi de interes pentru membrii noștri. Mai multe detalii pe site-ul autorității:...

Ingineria Transportului Aerian (ATE)

Air Transport Engineering (ATE) cu predare integrală în limba engleză este un program de masterat multidisciplinar modern, introdus în 2013, aliniat cu strategia pentru o nouă generație de profesioniști în aviație (NGAP) a Organizației Internaționale a Aviației Civile...